Doprava - SMS jízdenka a Sejf

Základní informace - Návod k užívání - Duplikát SMS jízdenky - Mobilní aplikace Sejf - Reklamace - Tisk daňového dokladu - Poučení pro uživatele - Ke stažení

Základní informace

SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě SMS zprávy.
Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivní služba Premium SMS u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení.
SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů.
Pomocí služby SMS jízdenky je možné si zakoupit Jednodenní jízdenku za 30 Kč (s provozní platností od 3:00 do 23:59 hodin).

Prostřednictvím aplikace Sejf je možno zakoupit:

- jízdenku jednodenní za 25 Kč (s platností od 3:00 do 23:59 hodin)

Náležitosti SMS jízdenky

Po zaslání textové zprávy vyčkejte na odpověď a přibližně do 2 minut obdržíte SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti. V textu obdržené SMS jízdenky jsou dále uvedeny informace: označení dopravce, druh a cena jízdenky, doba platnosti a kontrolní kódy.

Vzor SMS jízdenky

jsL / 951970
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
MHD Sokolov jednodenní, 30 Kč.
Platnost:
od: 11.10.13 03:00
do: 11.10.13 23:59.
z2ZeCojhb

Postup při nákupu SMS jízdenky

1. Odesláním objednávací SMS zprávy
    a) Cestující napíše textovou zprávu ve znění:
         - SOD (MHD Sokolov), či CHD (MHD Cheb) (pro jízdenku za 30 Kč s platností od 3:00 do 23:59 hodin)
    b) Odešle na telefonní číslo 90206
    c) Přibližně po 2 minutách od odeslání SMS zprávy cestující obdrží SMS jízdenku

SMS zprávu, kterou si cestující SMS jízdenku objednává, hradí cestující dle tarifu sjednaného u svého mobilního operátora.

2. Pomocí mobilní aplikace Sejf
    a) Přesný návod najdete zde a na webové adrese www.sejf.cz. Při nákupu jízdenky prostřednictvím této služby není nutná SIM karta českého mobilního operátora.

Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou platnou SMS jízdenkou ve svém mobilním komunikačním zařízení. Při nástupu do vozidla sdělí kód obdržené sms jízdenky nebo kód Sejf jízdenky řidiči, který ověří její platnost.

V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení SMS jízdenku neobdrží, je povinen si pořídit pro přepravu jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Na nedoručenou SMS jízdenku má právo podat reklamaci.

Duplikát SMS jízdenky

V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti lze získat duplikát za poplatek 3 Kč, a to následovně:
1. cestující napíše textovou zprávu ve znění: SODD (MHD Sokolov), či CHDD (MHD Cheb)
2. text odešle cestující na telefonní číslo: 9000603 (poslední dvojčíslí určuje cenu duplikátu)
3. cestujícímu budou doručeny duplikáty všech aktuálně platných SMS jízdenek doručených na stejné telefonní číslo

Vzor textu duplikátu SMS jízdenky

(DUPLIKAT)
jsL / 951970
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
MHD Cheb jednodenní, 30 Kč.
Platnost:
od: 11.10.21 03:00
do: 11.10.21 23:59.
z2ZeCojhb

Mobilní aplikace SEJF

Od 1. června 2014 můžete využít nové možnosti pohodlného a rychlého nákupu jízdenek na městskou hromadnou dopravu pomocí mobilního telefonu a aplikace pro mobilní telefony sejf.

Apliakce sejf je k dispozici v příslušném obchodě s aplikacemi pro platformu mobilního telefonu ZDARMA, jeho ovládání je jednoduché a zvládne ho každý.

Služba umožňuje

1. pořídit novou mobilní jízdenku MHD:
    - jednodenní jízdenka za 25 Kč (s provozní platností od 3:00 do 23:59)
2. pořídit novou mobilní jízdenku MHD naposledy použitého typu
3. zobrazit platné jízdenky
4. zobrazit přehlednou historii plateb

Registrace

Sejf je mobilní aplikace pro "chytré" telefony, která umožňuje nakupování, placení a převody peněz prostřednictvím vašeho mobilního telefonu. Sejf si můžete stáhnout z AppStore (systém iOS) nebo Google Play (systém Android).

Stáhněte si aplikaci zdarma do vašeho chytrého telefonu a aktivujte si svůj sejf několika snadnými kroky.

stažení aplikace SEJF ukázka aplikace SEJF ukázka aplikace SEJF

Reklamace

Nutnou podmínkou pro funkčnost služby SMS jízdenka u cestujícího jsou povolené služby Premium SMS na jeho mobilním zařízení. Pokud u svého operátora nemá cestující tyto služby povoleny, služba SMS jízdenka nebude fungovat a v tomto případě nebude reklamace uznána. V ostatních případech může cestující reklamovat nedoručení či zpožděné doručení vyplněním reklamačního protokolu, který je dostupný na internetových stránkách www.smsjizdenky.autobusy-kv.cz. Cestující je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne.

Tisk daňového dokladu

Doklad o zaplacení (daňový doklad) je možné vystavit v elektronické podobě na internetových stránkách www.smsjizdenky.autobusy-kv.cz, a to nejpozději do 3 měsíců od data zakoupení SMS jízdenky. Cestujícímu je umožněn prostřednictvím zadání kódu a telefonního čísla použitého pro nákup SMS jízdenky přístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS jízdenek na dané telefonní číslo. Potvrzením výběru SMS jízdenky nebo daného časového období se zobrazí elektronický doklad o zaplacení, který lze vytisknout.

Poučení pro uživatele

1. Platným jízdním dokladem se rozumí jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení (dále jen "SMS jízdenka") u mobilního operátora působícího na území České republiky, která splňuje všechny předepsané náležitosti uvedené v tarifu a dodržel-li cestující podmínky pro její užití stanovené těmito podmínkami a tarifem.

2. Cestující je povinen umožnit pověřené osobě dopravce řádnou kontrolu platnosti elektronické jízdenky s tím, že předloží mobilní komunikační zařízení s aktivním displejem a sdělí kontrolní kódy elektronické jízdenky.

3. Elektronická jízdenka je neplatná:
- uplynula-li doba její platnosti
- nebyla-li zaslána smluvním distributorem elektronických jízdenek dopravce
- byla-li jakkoliv upravována a přepisována
- byla přeposlána na jiný mobil, než ze kterého byla objednána
- nebyla-li platná v době kontroly
- nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost
- odeslal-li cestující požadavek na nákup elektronické jízdenky v době, kdy pověřená osoba vykonávala přepravní kontrolu
- není-li elektronická jízdenka na základě přiděleného kódu při přepravní kontrole nalezena

4. Dopravce si vyhrazuje právo nevystavit elektronickou jízdenku v případě, že elektronické jízdenky byla objednána z telefonního čísla, u něhož dopravce v posledních 3 letech zjistil, že uživatel tohoto telefonního čísla umožnil sdílení elektronické jízdenky. Za sdílení elektronické jízdenky se považuje poskytnutí doručené jízdenky další osobě či osobám.

5. Pověřená osoba není oprávněna odebírat mobilní komunikační zařízení, které obsahuje elektronickou jízdenku.

Ochrana dat

Objednáním produktu SMS jízdenka uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti – Autobusy Karlovy Vary, a.s, Sportovní 4, Karlovy Vary 360 09 - jakožto správci, případně třetí osobě jakožto zpracovateli, za účelem vystavení jízdního dokladu a případně zpracování reklamačního řízení. Cestující objednáním SMS jízdenky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů a může je na adrese správce kdykoliv zrušit. Data se uchovávají po dobu nezbytně nutnou a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a dalšími souvisejícími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Technický servis

GLOBDATA a.s.
www.globdata.cz
www.platmobilem.cz
logo plať mobilem

Ke stažení

SMS jízdenka - leták
SEJF - návod k registraci